Ghetto Brzesko – correspondence to undercover address Kajotes, Lisbon

 

 

 

Other correspondence to undercover address Kajotes, Lisbon: