Ghetto Theresienstadt – Stibitz correspondence into ghetto